تیم ما

دکترمنصور شاهرخی

بنیان گذار - پزشک مدینو و مدیر علمی

مهندس حسین اصفهانیان

بنیان گذار و مدیر مارکتینگ

مهندس حامد اصفهانیان

بنیان گذار و مدیر IT

پیشنهادات و انتقادات

با ما در تماس باشید